Kinh nghiệmTrung cuộcVIP

[PDF] Tượng Kỳ Hình Thế Phán Đoán Luyện Tập – Sách Cờ Tướng

THÔNG TIN SÁCH – Tượng Kỳ Hình Thế Phán Đoán Luyện Tập

Tiếng Trung: 象棋形势判断练习

Tác giả: Trương Hoằng

Nhà Xuất Bản Quản Lý Xí Nghiệp

Năm xuất bản: 2019

Số trang: 240

Ví dụ và đáp án.

Phán đoán tình thế trong cờ tướng
Phán đoán tình thế trong cờ tướng

Đến lượt bên Đỏ đi quân, bạn đánh giá tình huống này như thế nào?

  • Bên Đỏ hơi ưu
  • Bên Đỏ ưu
  • Bên Đỏ đại ưu
  • Bên Đỏ thắng thế
  • Bên Đen hơi ưu
  • Bên Đen ưu
  • Bên Đen đại ưu
  • Bên Đen thắng thế
  • Cân bằng

Tượng Kỳ Hình Thế Phán Đoán Luyện Tập
Tượng Kỳ Hình Thế Phán Đoán Luyện Tập

LỜI NÓI ĐẦU

形势判断能力是体现象棋棋力水平的要素之一。在对局中,需要临局者不断对局面进行正确的形势判断,才能制订出合理的战略、战术,选择出有利于己方的着法。初学者必须掌握所有形势判断的方法、技巧,它们是:子力价值对比、出子速度对比、子力占位对比、阵型强弱对比、攻杀威胁对比、多子与占势对比、综合对比判断、残局胜和判断等。通过上述的方法,才能对形势做出准确的判断。本书题型涵盖了开局形势、前中局形势、后中局形势、残局形势四大类,形势判断选项如下:红方稍优、红优、红方大优、红方胜势、黑方稍优、黑优、黑方大优、黑方胜势、接近均势、红方必胜、和棋。

TÁC GIẢ

MỤC LỤC

第一章 子力价值对比(1 ~ 50 题)
第二章 出子速度对比(51 ~ 100 题)
第三章 子力占位对比(101 ~ 150 题)
第四章 阵型强弱对比(151 ~ 200 题)
第五章 攻杀威胁对比(201 ~ 250 题)
第六章 多子与占势对比(251 ~ 300 题)
第七章 综合对比判断(301 ~ 400 题)
第八章 残局胜和判断(401 ~ 500 题)
附录 参考答案


PHIÊN BẢN XEM ONLINE

Dưới đây là phiên bản thuận tiện cho việc xem online. Bác nào cần tải sách về để in ấn, có thể chủ động bấm vào đường link ở cuối bài viết nha.

Ủng hộ Web Cờ Tướng

Xem danh sách toàn bộ các tài liệu mà Tiểu tử thích cờ đã chia sẻ tại đây

TẢI SÁCH MIỄN PHÍ


Tặng tài liệu VIP khi mua các sản phẩm về cờ tại:

Góc đàm đạo